قوانین و مقررات

خدمات ارسال اختصاصی کالا فقط در شهر مشهد فعال است.

برای سایر شهرستانها توسط پست ارسال انجام میشود.

در صورت معیوب بودن کالا و یا ارسال کالای متفاوت، امکان عودت کالا تا یک هفته، مشروط به عدم استفاده و سالم بودن بسته بندی، موجود می باشد.

X
قالب فروشگاهی