دیزین فردا بازگشایی میشود

دیزین فردا بازگشایی می شود.

 پیست بین المللی اسکی دیزین ۹ دی ماه به صورت آزمایشی بازگشایی خواهد شد.

چند نکته مهم: 

۱ جاده پایین باز است.

۲ کابین قله تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.

۳ ظرفیت ورود به پیست بین المللی دیزین محدود می باشد.

۴ در موقع اسکی فاصله اجتماعی رعایت شود(۱.۵ متر).

۵ زدن ماسک توسط اسکی‌باز  الزامی میباشد.

www.ROZMILO.com